.

- کتاب ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن ( سال 1372) فیپای کتاب

- مقاله اصل نود اساسی ترین اهرم نظارت مجلس بر اجرای قوانین (روزنامه کیهان سال 1372)

- مقاله اصلاحات سیاسی (ماهنامه همکاران سازمان اداری مجلس شورای اسلامی سال 1382)

- کتابچه منابع قانونی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ( منتشره از سوی مجلس شورای اسلامی سال 1383)

- مقاله میراث الغرقی و المهدوم علیهم از دیدگاه علماء و فقهای امامیه ( سال 1384)

- مقاله کمیسیون اصل نود: چالش ها و نیازها (همایش یکصدمین سال قانون گذاری 1385)

- کتاب «پژوهشی پیرامون نظارت کمیسیون اصل نود بر عملکرد دولت و اقدامات مجلس در خصوص قانون تسهیلات تخصیصی به مترو» ( سال 1390)

- مقاله بررسی نقش آموزش های احزاب سیاسی در کارآمدسازی مجلس شورای اسلامی (سال 1399)دانلود