اعلام حمایت پدر سردار شهید جندقیان بیدگلی، حاج امرالله جندقیان از مصطفی معینی در انتخابات مجلس

🔶 مصطفی معینی تنها نامزدی که مجلس را میشناسد.