با شروع جنگ تحمیلی، همچون برادرشهیدش (معلم شهید احمد معینی) به دفعات بصورت بسیجی در جبهه های حق علیه باطل در جنوب و غرب کشور حضور یافت و به درجه جانبازی نائل آمده است.