سلام

برای ایجاد اشتغال و توسعه می توان از کانون های مجازی فناوری بهره برد.

نماینده مردم در مجلس می تواند در قالب یک پیشنهاد این طرح را ارائه دهد.