یکی از فرصت های بی نظیر برای استفاده از پتانسیل های منطقه در حوزه گردشگری میباشد.