پیام و بیانیه ها

روز ملی خلیج فارس

دهم اردیبهشت ماه سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است و اخراج استعمار و برگشت حاکمیت کامل ایران بر خلیج فارس که به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری و در تقویم خورشیدی ایران به ثبت رسیده است. این روز خجسته را گرامی می داریم.